PUBLICATIE VOORWAARDEN

Dit zijn de publicatie voorwaarden van Voedingsexpertise & Leefstijl

Artikel 1. Definities

 1. Voedingsexpertise: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85382019.
 2. Organisatie: iedere partij die een Overeenkomst met Voedingsexpertise aangaat voor het plaatsen van een Uiting.
 3. Bijdrage(n): geheel van tekst en beeld, door de Organisatie aangeleverd aan Voedingsexpertise, betreffende de informatie van een product en / of dienst die Organisatie op de website wil publiceren.
 4. Publicatievoorwaarden: deze publicatievoorwaarden.
 5. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, domeinnamen, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Voedingsexpertise en Organisatie op grond waarvan Voedingsexpertise, conform de afspraken in de overeenkomst, Bijdrage(n) op de website zal plaatsen.
 7. Uiting: iedere boodschap die Voedingsexpertise conform een Overeenkomst namens de Organisatie via haar kanalen verspreidt, waar onder begrepen Website paginas, maar ook online nieuwsbrieven, uitingen op social media en video.
 8. Website: de door Voedingsexpertise geexploiteerde website voedingsexpertise.nl waarop de Organisatie een Bijdrage kan laten plaatsen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Publicatievoorwaarden zijn van toepassing op elke door Voedingsexpertise met Organisatie gesloten Overeenkomst en op elke door Voedingsexpertise uitgebrachte Offerte aangaande het plaatsen van Bijdragen.
 2. Eventuele (algemene) voorwaarden, in welke vorm dan ook, van de Organisatie worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voedingsexpertise is gerechtigd deze Publicatievoorwaarden te wijzigen. Voedingsexpertise zal de gewijzigde Publicatievoorwaarden op haar website plaatsen.
 4. Indien de Organisatie de wijzigingen in de Publicatievoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft Organisatie het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden stop te zetten zonder dat Voedingsexpertise tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het eventueel betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst   

 1. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Voedingsexpertise aan Organisatie dan wel door plaatsing van de Uiting. Een overeenkomst kan ook bestaan uit een door Voedingexpertise aan Organisatie verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of per e-mail.
 2. Voedingsexpertise heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.
 3. Voedingsexpertise levert haar diensten op grond van een inspanningsverbintenis, en Voedingsexpertise geeft geen garanties met betrekking tot een bepaald resultaat van haar dienstverlening, in het bijzonder de resultaten die Organisatie bereikt met het verspreiden van een Uiting.
 4. Alle eventueel door Voedingsexpertise genoemde (leverings-)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Organisatie, vastgesteld. De genoemde termijnen zijn streefdata. Door overschrijding van (leverings)termijnen komt Voedingsexpertise niet in verzuim.
 5. Voedingsexpertise is gerechtigd om, waar zij dat bevorderlijk acht, de overeengekomen diensten uit te besteden aan een derden
 6. Voedingsexpertise is te allen tijde gerechtigd, naar eigen inzicht en redelijkheid en zonder schadeplichtig te worden jegens Organisatie, verspreiding van een Uiting te weigeren of de inhoud en de vorm van een Uiting op onderdelen te wijzigen. In geval van wijziging van de inhoud van een Uiting of het verwijderen van een Uiting zal Voedingsexpertise daarover met Organisatie in overleg treden.

 

Artikel 4. De inhoud van een Uiting

 1. Organisatie zal in geen geval een Uiting aanleveren die racistisch, seksistisch, beledigend of polariserend van aard is.
 2. Pas nadat Voedingsexpertise een door Organisatie aangeleverde Uiting heeft goedgekeurd zal Voedingsexpertise deze plaatsen op de overeengekomen Website(s), dan wel op andere overeengekomen wijze verspreiden.
 3. Organisatie is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van (inhoud van) een Uiting.

 

Artikel 5. Publicatie

 1. Voedingsexpertise zal een goedgekeurde Uiting publiceren op de Website(s), en/of anderszins verspreiden zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Voedingsexpertise heeft het recht een Uiting – na voorafgaand overleg met de Organisatie – redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de (gewijzigde) Uiting voldoet aan de daaraan door Voedingexpertise gestelde (redactionele) eisen, de huisstijl van Voedingsexpertise en/of aan de geldende wet- en regelgeving. Het kan daarbij voorkomen dat Voedingsexpertise een Uiting bewerkt of spiegelt.
 3. Voedingsexpertise is te allen tijde gerechtigd om de indeling van en de content op een Website naar eigen inzicht te wijzigen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot wijzigingen in indeling in groepen en rubrieken, indeling in het geheel en zoekopties).

 

Website

 1. Organisatie erkent dat Voedingsexpertise de website slechts ter beschikking stelt aan gebruikers en dat zij derhalve niet betrokken is bij informatie uitwisseling tussen de Organisatie en de website bezoeker.
 2. Voedingsexpertise is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de inhoud van een Uiting of de bevoegdheid van een Organisatie.
 3. De Website bevat koppelingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze koppelingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Uiting. Voedingsexpertise heeft geen enkele zeggenschap of invloed op en is niet verantwoodelijk voor de werking van een koppeling, noch voor de inhoud en het beleid van de website van een derde.
 4. Voedingexpertise is op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, gerechtigd om een Uiting van één of meer Website(s) te verwijderen, zonder schadeplichtig te worden jegens Organisatie. Het eventueel betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd (onder aftrek van door Voedingsexpertise geleden (gevolg) schade.

 

Artikel 6. Vergoeding en betaling

 1. Voor het verspreiden van één of meer Uiting(en) is Organisatie de in de Overeenkomst opgenomen vergoedingen verschuldigd. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in euro's en worden vermeerderd met BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Voedingsexpertise behoudt zich het recht voor haar vergoedingen periodiek aan te passen. De aanpassing zal één (1) maand voorafgaand aan de ingangsdatum worden aangekondigd. Indien Organisatie niet akkoord is met de gewijzigde tarieven, kan zij de Overeenkomst per ingangsdatum van de tariefswijziging opzeggen.
 3. Alle facturen van Voedingsexpertise dienen binnen veertien (14) dagen netto na factuurdatum door Organisatie te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur.
 4. Indien Organisatie van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient zij Voedingsexpertise hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Organisatie ten aanzien van onbetwiste facturen niet op.

 

Artikel 7. Looptijd en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin opgenomen duur. De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de overeengekomen Uiting(en) conform de overeengekomen specificaties zijn verspreid.
 2. Voedingsexpertise zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.
 3. Indien het gebruik van een Uiting wordt beperkt of verboden, of als deze in strijd is met geldende wet- of regelgeving of deze Publicatievoorwaarden, of inbreuk maakt op de IErechten van een derde, heeft Voedingsexpertise, naar eigen keuze, de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder terugbetaling van enige vergoeding, waarna Organisatie aan Voedingsexperitse de redelijke kosten zal vergoeden die Voedingsexpertise al heeft gemaakt in verband met de Uiting, onverminderd het recht van Voedingsexpertise om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 4. Partijen hebben het recht de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien: de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt

 

Artikel 8. Garanties

 1. Organisatie garandeert dat: a. de informatie in een Uiting juist, volledig, accuraat en actueel is; b. een Uiting geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder IE-rechten; c. een Uiting voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld; d. een Uiting niet strijdig is met deze Publicatievoorwaarden; e. de Uiting niet de belangen en/of de goede naam van Voedingsexpertise zal schaden. Iedere mogelijke inbreuk in rechten van anderen zijn volledig de verantwoording van Organisatie. Organisatie vrijwaart Voedingsexpertise van welke aansprakelijkheid dan ook in deze.
 2. Organisatie garandeert dat zij volledig gerechtigd en bevoegd is de Uiting te (laten) plaatsen.
 3. Voedingsexpertise geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of werking van een door haar geëxploiteerde Website.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voedingsexpertise is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Organisatie of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Voedingsexpertise jegens Organisatie, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Organisatie op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
 3. Organisatie zal Voedingsexpertise en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Organisatie van de diensten.
 4. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Voedingexpertise is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

 

Artikel 10. Privacy

 1. Voedingsexpertise conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De Privacy Verklaring van Voedingsexpertise beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.
 3. Voedingsexpertise behoudt zich het recht de Privacy Verklaring aan te passen.

 

Artikel 11. Diversen

 1. Voedingsexpertiese correspondeert met Organisaties door middel van e-mails naar het door de Organisatie opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen. Om deze reden zal Organisatie eventuele wijzigingen in het e-mailadres steeds onverwijld doorgeven. Daar waar in deze Publicatievoorwaarden het woord schriftelijk is opgenomen, wordt daarmee ook bedoeld Publicatievoorwaarden per e-mail.
 2. De partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, geheimhouding te betrachten met betrekking alle informatie waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze geheim of vertrouwelijk is, waaronder in ieder geval begrepen de inhoud van de Overeenkomst. Dit geldt voor een periode van 5 jaar en is niet van toepassing als het informatie betreft welke redelijkerwijs in de markt bekend is en/ of als het in algemene zin bekende en open te verkrijgen informatie betreft.
 3. Voedingsexpertise is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.
 4. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Voedingsexpertise en Organisatie zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling uit deze Publicatievoorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen Voedingsexpertise en Organisatie de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Op deze Publicatievoorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: 23 augustus 2022