PRIVACY STATEMENT

Dit is de Privacy Statement van Voedingsexpertise & Leefstijl.

Inleiding 
Voedingsexpertise & Leefstijl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@voedingsexpertise.nl .

 

Wie is Voedingsexpertise? 
Voedingsexpertise & Leefstijl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85382019.
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Hoe gebruikt Voedingsexpertise uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Voedingsexpertise  persoonsgegevens verwerkt.

Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Geanonimiseerde IP-adressen. Er komen dus geen herleidbare gegevens beschikbaar. Tevens is ingesteld dat Google deze (geanonimiseerde) gegevens niet mag gebruiken voor andere diensten.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden

Verlenen van de dienst zelf, beheer van bestellingen, facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer, Gegevens die nodig zijn om de dienst te kunnen leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden

 Google analytics

Gegevens: Geanonimiseerde IP-adressen. Er komen dus geen herleidbare gegevens beschikbaar. Tevens is ingesteld dat Google deze (geanonimiseerde) gegevens niet mag gebruiken voor andere diensten.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Voedingsexpertise & Leefstijl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage: U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Voedingsexpertise & Leefstijl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen: Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Voedingsexpertise & Leefstijl. U kunt verzoeken dat Voedingexpertise & Leefstijl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
  • Beperken van de verwerking: U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Voedingsexpertise & Leefstijl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
  • Gegevensoverdracht: U heeft het recht uw persoonsgegevens van Voedingsexpertise & Leefstijl te verkrijgen.
  • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Voedingsexpertise & Leefstijl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Voedingsexpertise

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@voedingsexpertise.nl. Voedingsexpertise & Leefstijl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan Verwerkers en Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Voedingsexpertise & Leefstijl.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met voedingsexpertise.nl zijn verbonden. Dit geldt ook voor social media zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Voedingsexpertise & Leefstijl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@voedingsexpertise.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Voedingsexpertise & Leefstijl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@voedingsexpertise.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie: 23 augustus 2022